SZKOLENIE DLA RZECZOZNAWCÓW /27.06.2015 r./

 Szkolenie_27.06.2015

W dniu 27.06.2015 r. o godzinie 9.00 rozpoczęło się szkolenie dla rzeczoznawców. Tematyka szkolenia: „Metodologia wyceny maszyn i urządzeń”, prowadzący: inż. Marek Nawalaniec. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanym przez SMRTS MOTOEXPERT dla rzeczoznawców.

Szkolenie_MOTOEXPERT

—————————————————————————————-

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW /27.06.2015 r./

Walne_Zebranie_Czlonkow

W dniu 27 czerwca 2015 oku w Kostomłotach Pierwszych pod Kielcami odbyły się kolejne Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia MOTOEXPERT. W Zebraniu udział wzięli członkowie zwyczajni organizacji, którzy głosowali m.in. nad zatwierdzeniem sprawozdania merytoryczno-finansowego z działalności organizacji w roku obrotowym 2014 oraz nad uzupełnieniem składu organów Stowarzyszenia i zmianą zapisów Statutu organizacji.

Obrady Walnego Zebrania Członków tradycyjnie krótkim przemówieniem otworzył Prezes – pan Christoph Miskiewicz, który po powitaniu zgromadzonych gości zarządził  uczczeniepamięci zmarłego V-ce Prezesa Stowarzyszenia, Śp. Henryka Śliwińskiego, minutą ciszy.


Obrady_walnego_Zebrania

—————————————————————————————-

ZMARŁ HERNYK ŚLIWIŃSKI, V-CE PREZES ORGANIZACJI /17.02.2015 r./

ZDJ¿CIE 27

W imieniu Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 lutego 2015 roku zmarł Śp. Henryk Śliwiński, który od początku istnienia organizacji pełnił funkcję V-ce Prezesa.

Pana Henryka Śliwińskiego zapamiętamy jako człowieka prawego, życzliwego i pełnego radości życia. Z pewnością pozostanie w pamięci wielu z nas na zawsze.

Łączymy się w bólu z  pogrążoną w smutku rodziną.

Zarząd Główny

SMRTS MOTOEXPERT

—————————————————————————————-

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW /05.07.2014 r./

Walne_Zebranie_MOTOEXPERT

W dniu 5 lipca 2014 roku w Kielcach odbyło się Pierwsze Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia MOTOEXPERT. W Zebraniu udział wzięło 17 członków zwyczajnych organizacji, którzy jednogłośnie przyjęli i zatwierdzili sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności organizacji za rok 2013.

Walne Zebranie Członków godzinie 14:10  rozpoczął Prezes – pan Christoph Miskiewicz, który po powitaniu zgromadzonych gości przedstawił główny cel spotkania, po czym oddał głos między innymi pełniącemu obowiązku Sekretarza Zarządu Głównego – panu Mariuszowi Szulcowi oraz Skarbnikowi i V-ce Prezesom.  Głównym powodem zwołania Walnego Zebrania Członków była konieczność przyjęcia i zatwierdzenia przez Walne Zebranie sprawozdań z działalności organizacji za rok 2013, a tym samym omówienie aktualnej kondycji finansowej Stowarzyszenia i planowanych w roku 2014  prac i działań mających na celu rozwój działalności gospodarczej organizacji.

Zebranie_Czlonkow_MOTOEXPERT_Kielce

Kielce_Stowarzyszenie_MOTOEXPERT

Stowarzyszenie_MOTOEXPERT_Zebranie_Czlonkow

Sprawozdawcze_Walne_Zebranie_Kielce

 

—————————————————————————————————————————–

SZKOLENIE DAT – KIELCE /05.07.2014 r./

DAT_Stowarzyszenie_MOTOEXPERT_Kielce

W dniu 5 lipca 2014 roku, w Hotelu Kameralnym w Kielcach odbyło się szkolenie DAT organizowane przez Stowarzyszenie MOTOEXPERT. Tematem szkolenia było korzystanie z oprogramowania DAT i systemu kalkulacyjnego SilverDAT II. Członkowie organizacji, którzy wzięli udział w szkoleniu otrzymali dyplomy potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu DAT Polska Sp. z o.o.

 

DAT_Szkolenie_w_Kielcach

Szkolenie_DAT_Kielce

Szkolenie_DAT_Stowarzyszenie_MOTOEXPERT

 

—————————————————————————————————————————————————————————–

SPOTKANIE W KIELCACH /16.08.2013/

ZDJ¿CIE 16

 

W dniu 16 sierpnia 2013 roku w Hotelu Kamerlanym w Kielcach odbyło się spotkanie członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT oraz przedstawicieli organów wewnętrznych organizacji. Wśród osób biorących udział w spotkaniu znalazło się wszystkich siedmioro członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej i jedyny członek honorowy organizacji.

O godzinie 10:30 spotkanie rozpoczął pan prezes Christoph Miskiewicz, który po powitaniu zgromadzonych gości przedstawił główny cel spotkania, po czym oddał głos osobom prowadzącym spotkanie tj. sekretarzowi Stowarzyszenia panu Jarosławowi Kołodziejowi i skarbnikowi – pani Justynie Słabosz. Głównym powodem zwołania spotkania w Kielcach była chęć poruszenia przez Zarząd i jego członków kwestii dotyczących zarówno aktualnej kondycji finansowej organizacji, jak i planowanych w najbliższym czasie przez Stowarzyszenie prac i działań mających na celu rozwój działalności gospodarczej i szkoleniowej organizacji.

W toku spotkania podjęto dyskusję m.in. na temat planowanych przez Stowarzyszenie MOTOEXPERT szkoleń dla rzeczoznawców samochodowych i ekspertów techniki samochodowej oraz zakładanych przez Zarząd Główny celów działalnia organizacji, które docelowo przynieść powinny poszerzenie zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, a co za tym idzie również  wymierne korzyści ekonomiczne, które pozwolą Stowarzyszeniu na realizację założonych celów statutowych.

Po oficjalnej części spotkania i omówieniu priorytetowych dla działalności organizacji kwestii, zebrani goście udali się na uroczysty obiad, w trakcie którego również podejmowano tematy blisko związane z prowadzoną przez organizację działalnością na polskim rynku usług rzeczoznawczych oraz dyskutowano o pomysłach i planach, jakie zostaną wdrożone przez Stowarzyszenie MOTOEXPERT w życie już w najbliższych miesiącach.  Spotkanie zakończono w późnych godzinach popołudniowych.

 

FOTORELACJA

ZDJ¿CIE 4         ZDJ¿CIE 3         ZDJ¿CIE 9    ZDJ¿CIE 11

 

ZDJ¿CIE 19          ZDJ¿CIE 20        ZDJ¿CIE 25        ZDJ¿CIE 27        ZDJ¿CIE 24         ZDJ¿CIE 23

ZDJ¿CIE 15       ZDJ¿CIE 31       ZDJ¿CIE 33        ZDJ¿CIE 42

ZDJ¿CIE 44

——————————————————————————————————————————————-

REJESTRACJA STOWARZYSZENIA

W dniu 9 kwietnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT  do Krajowego Rrejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457628.

 

KRS_1

———————————————————————————————————————————————

ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE

W dniu 15 listopada 2012 roku w Kielcach odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT. Spotkanie członków założycielskich odbyło się w przyszłej siedzibie Stowarzyszenia MOTOEXPERT przy ulicy Kościuszki 8 i wzięło w nim udział piętnastu członków założycielskich, którzy kontynuując swoją inicjatywę przystąpili do uchwalenia treści Statutu Stowarzyszenia, wyboru jego władz oraz głosowania nad niezbędnymi uchwałami.

Zebranie Założycielskie rozpoczęto o godzinie 11.00. Przewodniczącym Zebrania Założycielskiego zgodnie z wolą głosujących uczestników został wybrany pan Christoph Miskiewicz – jak sie później okazało przyszły Prezes Stowarzyszenia. Sekretarzem Zebrania wybrano natomiast pana Jarosława Kołodzieja, który w toku kolejnych głosowań został wybrany Sekretarzem Stowarzyszenia MOTOEXPERT.

Głównymi punktami Zebrania był wybór Komitetu Założycielskiego, Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej. Uczestnicy zebrania w trzech przeprowadzonych głosowaniach jawnych wybrali: 3 członków Komitetu Założycielskiego, 3 członków Komisji Rewizyjnej i Zarząd Główny liczący 7 osób.

W sklad Zarządu Głównego Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT weszli:

   • p. Christoph Miskiewicz (Prezes)
   • p. Henryk Śliwiński (V-ce Prezes)
   • Artur Śliwiński (V-ce Prezes)
   • Jarosław Kołodziej (Sekretarz)
   • Justyna Słabosz (Skarbnik)
   • Jolanta Miśkiewicz (Czlonek Zarzadu)
   • Tomasz Gzella (Czlonek Zarzadu)